KultaSopimuksen ehdot

KultaRahaksi Oy:n yleiset kuluttajasopimusehdot. Näitä sopimusehtoja sovelletaan KultaRahaksi Oy:n tekemään postitse tapahtuvaan jalometallien ja esineiden kuluttajakauppaan. Hyväksyessään sopimusehdot asiakas vahvistaa tutustuneensa sopimusehtoihin sekä KultaRahaksi®:n kotisivuilla olevaan informaatioon.

1. Tietoa ostajasta

Ostaja toimii yritysnimellä KultaRahaksi Oy (jäljempänä ’KultaRahaksi®’), 2345713-4, joka markkinoi itseään nimellä KultaRahaksi® sekä http://www.KultaRahaksi.fi –kotisivulla. KultaRahaksi® ostaa eri markkinointikanavien kautta jalometalliromua ja muuta materiaalia ja esineitä eri muodoissa kuten laattoja, kolikoita, sormuksia sekä muita koruja ja esineitä. KultaRahaksi® määrittää ostohinnan, hyvitykset sekä mahdolliset kustannukset kulloinkin kotisivulla voimassa olevien markkinahintojen mukaan sekä vaihtoehtoisesti sen hinnan mukaan, joka yksittäistapauksessa on osapuolten kesken toisin sovittu. Tässä sopimuksessa lukevat ehdot sekä KultaRahaksi®:n kotisivuilla oleva informaatio muodostavat kokonaisuuden KultaRahaksi®:n ehdoille ja edellytyksille, joita KultaRahaksi® toteuttaa ostosopimuksessaan.

2. Käsitteet

Asiakkaalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka tekee sopimuksen kaupasta, vastaanottaa kauppasumman ja omistaa Esineet, jotka myydään KultaRahaksi®:lle. Asiakkaan tiedot tallennetaan KultaRahaksi®:n järjestelmään henkilötunnuksen perusteella.

KultaRahaksi®:lla tarkoitetaan KultaRahaksi Oy:tä (jäljempänä KultaRahaksi®), joka ostaa sopimuksessa mainittujen ehtojen mukaan Esineitä jalometallin tai muiden materiaalien muodossa, jatkossa mainitaan ”Esine” tai ”Esineet”, juridisilta- tai yksityisiltä henkilöiltä, sekä kuluttajilta, jotka jatkossa ja edellä mainitaan ”Asiakkaana”.

KultaSopimuksella tarkoitetaan sitä sopimusta, jonka KultaRahaksi® lähettää Asiakkaalle tilauksen perusteella ja Asiakas palauttaa täytettynä KultaRahaksi®:lle. Kulta-Sopimus® käsittää osapuolten välisen kaupan mukaiset ehdot kokonaisuudessaan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
KultaPaketilla® tarkoitetaan KultaSopimuksen®, turvapussin sekä palautuskuoren yhdistelmää, jotka Asiakkaalle lähetetään kaupan toteuttamista varten yhtenä pakettina.

Esineillä tarkoitetaan niitä esineitä, joita Asiakas toimittaa Ostosopimuksen perusteella KultaRahaksi®:lle kaupan toteuttamista varten. Esineiden arvo määritellään tapauskohtaisesti perustuen KultaRahaksi®:n omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioihin. Ehjä esine tarkoittaa esinettä joka ei vaadi kunnostamista (kunnostamiseksi ei lasketa tummuneen hopean kiillotus ja muu kevyt puhdistus).

Ostettaessa Esineet jalometalliromuna, jalometalliromuna tarkoitetaan tässä sopimuksessa puhdasta metallin määrää siten, että Esineestä on poistettu kivet ja muut metallit sekä esineet ja osat, jotka eivät ole jalometallia. Kaikki jalometallin arvo perustuu näin laskettuun jalometallin painoon sekä sen jalometallipitoisuuteen.

KultaRahaksi™:lla on oikeus määritellä korujen luokitus eri ryhmiin (jalometalliromu, korut ja kellot, timanttikorut, design-korut, pöytähopea) arvioinnin yhteydessä.

KultaRahaksi, KultaPaketti ja KultaSopimus ovat KultaRahaksi Oy:n rekisteröimiä tavaramerkkejä ja vain KultaRahaksi Oy:llä on oikeus käyttää näitä termejä.

3. Asiakas

Tehdäkseen KultaSopimuksen® KultaRahaksi®:n kanssa tulee Asiakkaan olla vähintään 18 vuotta vanha sekä hallita itseään ja omaisuuttaan. Asiakkaan tulee olla myytävien Esineiden laillinen omistaja ja Asiakkaalla tulee olla rajoittamaton oikeus siirtää esineen omistusoikeus kaikkine oikeuksineen Kultarahaksi®:lle.

Asiakkaalla on oltava suomalainen henkilötunnus ja hänen on oltava rekisteröitynä Suomen väestötietojärjestelmään siten, että hänellä on vakituinen asuinpaikka taikka postiosoite Suomessa, jossa hän on väestötietojärjestelmän mukaan kirjoilla.

Asiakkaalla tulee olla suomalainen pankkitili ja tilin tulee olla Asiakkaan nimissä. Sopimuksen laatimalla Asiakas vakuuttaa olevansa myymiensä esineiden oikea omistaja sekä täyttävänsä edellä mainitut Asiakasta koskevat edellytykset.

4. KultaSopimus® ja kaupan toteutus

Asiakkaan halutessa myydä jalometallinsa tai muut esineensä tilaa Asiakas KultaRahaksi®:n kotisivujen kautta, puhelimitse tai muulla tavalla niin kutsutun “KultaPaketin” joka sisältää KultaSopimus® –lomakkeen, turvapussin sekä palautuskuoren, jota Asiakkaan tulee käyttää lähettäessään Esineen tai Esineet KultaRahaksi®:lle. KultaPaketin tilaaminen Internetin tai asiakaspalvelupuhelimen kautta on täysin maksutonta.

KultaRahaksi® ja Asiakas laativat kulta- ja muuta esinekauppaa koskevan sopimuksen (KultaSopimus®) siten, että Asiakas täyttää esipainetun KultaSopimuksen, joka toimitetaan osana KultaPakettia, jonka Asiakas on tilannut em. tavalla KultaRahaksi®:n kotisivuilta tai puhelimitse väestötietojärjestelmän mukaiseen kotiosoitteeseensa.

Asiakas täyttää sopimukseen sen vaatimat vähimmäistiedot ja palauttaa KultaSopimuksen allekirjoitettuna KultaRahaksi®:lle. Samalla Asiakas lähettää ne Esineet, jotka se KultaSopimuksella myy KultaRahaksi®:lle. Sopimus ja myytävät Esineet lähetetään turvapussissa siten, ettei niitä voida avata ja sulkea huomaamattomasti. KultaRahaksi® on lisännyt näihin tunnistetiedoksi asiakasnumeron, joita se käyttää Asiakkaiden tunnistamiseen lähetysten aikana.

Jokainen lähetys on vakuutettu 5000 euroon asti. Mikäli Asiakas haluaa myydä KultaRahaksille tätä suuremman määrän kultaa, on hänen otettava yhteyttä Asiakaspalveluun, jossa vakuutusarvoa voidaan tapauskohtaisesti nostaa.
Sopimus sitoo kumpaakin osapuolta Asiakkaan palautettua oman KultaSopimuksensa täytettynä ja KultaRahaksi®:n edustajan vastaanotettua KultaSopimuksen sekä kaupan kohteena olevat Esineet. Tällöin sopimuksen katsotaan syntyneen osapuolia sitovasti.

KultaRahaksi®:n vastaanotettua lähetyksen, se avaa turvapussin, punnitsee jalometallin määrän taikka muuten arvioi esineet ja materiaalit ja maksaa sen mukaisen hinnan Asiakkaan KultaSopimuksessa ilmoittamalleen tilille jäljempänä kuvatulla tavalla. Samalla Asiakkaalle lähetetään viesti maksettavan suorituksen määrästä. KultaRahaksi®:llä on oikeus halutessaan dokumentoida tapahtumia parhaaksi katsomallaan tavalla.

KultaRahaksi®:lla on oikeus kieltäytyä KultaSopimuksen mukaisesta kaupasta ja ostamasta Esinettä tai Esineitä, mikäli lähetys on vahingoittunut, avattu, muokattu tai virheellisesti suljettu, taikka sopimus on täytetty vastoin ohjeita.

Oikeus lähetyksen sisältämään omaisuuteen siirtyy KultaRahaksi®:lle siitä lukien kun esine tai esineet ovat tulleet KultaRahaksi®:n haltuun ja KultaRahaksi®:n edustaja on lähetyksen avannut. Tällöin sopimuksen katsotaan tulleen voimaan ja KultaRahaksi®:llä on velvollisuus maksaa sopimuksen mukainen kauppasumma Asiakkaalle. KultaRahaksi® saa omistusoikeuden kaikkeen lähetyksen sisältämään omaisuuteen riippumatta omaisuuden määrästä ja laadusta. Lähetyksestä eritellään esineet ja muu materiaali arviointia varten. Ostettaessa kultaa, hopeaa tai muita metalleja jalometalliromuna, lähetyksestä eritellään metallit niiden punnitsemista varten, eikä KultaRahaksi®:n vastaa niistä vahingoista, jotka Esineille tästä erottamisesta aiheutuu. Asiakas ymmärtää, että Esineistä erotettavat osat voivat särkyä tai kadota erotuksen yhteydessä. Erotettavia osia ei palauteta Asiakkaalle.

Mikäli Asiakas jäljempänä kuvatulla tavalla ilmoittaa tyytymättömyytensä KultaRahaksi®:n maksamaan hintaan, purkautuu kauppa ja esineiden omistusoikeus palautuu Asiakkaalle, kun hän on lunastanut palautettavat esineet postiennakolla ja maksanut KultaRahaksi®:n maksaman kauppasumman.

5. Vastuu lähetyksistä

Vaaranvastuu lähetyksen aikana on Asiakkaalla ja siirtyy KultaRahaksi®:lle, kun lähetys on saapunut KultaRahaksi®:lle ja sen edustaja on lähetyksen edellä mainitulla tavalla avannut.

KultaRahaksi® sitoutuu vastaamaan kirjatuista lähetyksistä, jotka lähetetään KultaRahaksi®:lle ennaltapainetulla sekä etukäteen maksetulla kirjeellä, joka Asiakkaalle on tarjottu KultaRahaksi®:n KultaPaketin yhteydessä. Kirje lähetetään vakuutettuna ja mahdollisesti aiheutuvat vahingot korvataan vakuutuksen mukaisesti. Vahingon määrän katsotaan olevan enintään vakuutusmäärän mukainen ja enintään 5000 euron arvoinen, ellei Asiakas toisin osoita.

KultaRahaksi® ei vastaa lähetyksistä ja mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, mikäli Asiakas ei ole noudattanut näitä KultaSopimuksen ehtoja taikka erikseen annettuja toimintaohjeita.

6. Hinta ja maksaminen

KultaRahaksi®:n päätettyä Esineen tai Esineiden arvon, KultaRahaksi® laskee ostohinnan, jonka KultaRahaksi® on valmis maksamaan Esineestä tai Esineistä. Tämä on kaupan hinta, joka Esineistä maksetaan.

KultaRahaksi®:n kotisivuilla esiintyvät esimerkit hinnoista ovat malliesimerkkejä, eivätkä ne ole lupaus summasta, joka Asiakkaalle lopullisesti maksetaan Asiakkaan esineestä.

Maksaminen tapahtuu tilisiirtona Asiakkaan KultaSopimuksessa ilmoittamalle tilille tai maksumääräyksenä, joka toimitetaan Asiakkaan väestörekisterissä olevaan kotiosoitteeseen. Tilinumero tulee olla ilmoitettu KultaSopimuksessa ja sen tulee olla suomalainen tili, joka on Asiakkaan omistama. Vaihtoehtoisesti maksumääräysmenettelyä noudatettaessa Asiakkaan tulee olla kirjoilla väestörekisterissä siten että hänellä on pysyvä asuinpaikka Suomessa, johon maksumääräys voidaan lähettää.

KultaRahaksi® maksaa suorituksen Esineistä viimeistään seuraavana pankkipäivänä, laskien päivästä jolloin se on vastaanottanut Asiakkaan sopimuksen mukaisesti toimitetun lähetyksen. Maksamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että tilisiirto taikka maksumääräys lähtee KultaRahaksi®:lta Asiakkaalle. Samalla KultaRahaksi® ilmoittaa Asiakkaalle tekstiviestillä taikka sähköpostilla kauppahinnan. Maksamattomalle suoritukselle lasketaan viivästyskorko 14 vuorokauden kuluttua siitä päivästä, jolloin KultaRahaksi® vastaanotti Asiakkaan lähettämät Esineet, mikäli kumpikaan osapuoli ei käytä peruuttamisoikeuttaan.

Maksun perusteena on KultaRahaksi®:n internetsivuillaan, tai muualla, lähetyksen vastaanottopäivänä ilmoittama hinta sekä metallien paino ja metallipitoisuus.

6.1. Jalometalliromu

Ostettaessa ehjä esine jalometalliromuna, vähennetään esineen painosta niiden osien paino joista KultaRahaksi ei ole valmis maksamaan korvausta. Ostettaessa esineitä jotka eivät ole ehjiä jalometalliromuna, paino punnitaan vain jalometalliosuuden osalta ja punnitusta varten esineistä poistetaan niihin istutettuja kiviä sekä muita osia. Irrotus saattaa vahingoittaa Esineitä ja irroituksen yhteydessä kivet, helmet ja muut osiot saattavat kadota tai rikkontua, eikä KultaRahaksi® vastaa näin mahdollisesti aiheutuneista Esineiden vaurioista taikka vahingoista Asiakkaalle. Esineistä irrotetut osiot Esineistä ovat KultaRahaksi®:n omaisuutta. Jos asiakas ei ole antanut lupaa kivien poistoon, niin silloin kivien paino arvioidaan käyttämällä yleisesti alalla käytettäviä menetelmiä. Niiden Esineiden painosta, joiden täyteaineena on hartsi tai jokin muu vastaava, vähennetään 25-30 % riippuen esineen koosta. Vähennettävä määrä perustuu täyteaineen määrästä tehtyjen tutkimusten tuloksiin. Kultapitoisuuden määrittää KultaRahaksi®:n käyttämä ammattilainen.

6.2. Timanttikorut

Timanttikoruiksi luokitelluista esineistä ei poisteta kiviä ja muita osia eikä niiden painosta tehdä vähennyksiä.

6.3. Design-korut

Design-koruiksi luokitelluista esineistä ei poisteta kiviä ja muita osia eikä niiden painosta tehdä vähennyksiä.

Lähetykselle voidaan laskea hinta perustuen erilliseen arviointiin, hinnan ollessa tällöin aina Asiakkaalle edullisempi kuin metallien hinnaston mukaan laskettu hinta.

KultaRahaksi® toimittaa Asiakkaalle maksun yhteydessä tiedon siitä, miten kaupan hinta on määräytynyt sekä erillisen tositteen, josta näkyy suorituksen perusteena olevat seikat. Asiakas vastaa itse oman pankkinsa kuluista sekä maksumääräyksen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista.

7. Kaupan peruminen ja Esineiden palautus

Mikäli Asiakas ei hyväksy KultaRahaksi®:n maksamaa hintaa, on hänen kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä kun KultaRahaksi® on maksanut Esineet Asiakkaalle, ilmoitettava asiasta KultaRahaksi®:lle puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut tyytymättömyydestään kauppaan kolmen (3) pankkipäivän kuluessa, katsotaan kaupan toteutuneen maksetulla hinnalla ja KultaRahaksi® voi sulattaa Esineet tai muuten käsitellä kaupan kohteena olleet Esineet haluamallaan tavalla. Maksaminen katsotaan tapahtuneen sillä hetkellä, kun rahat ovat lähteneet Asiakkaan tilille, ellei asiakkaalle ole aiemmin ilmoitettu maksettavaa summaa muulla tavoin. Asiakkaalla on näyttövelvollisuus kaupan perumisen tapahtumisesta sovitussa ajassa. Kaupan perumista ja Esineiden palautusta koskevat säännökset koskevat jalometalli-esineiden lisäksi myös ei-jalometallisia Esineitä. Perutusturva ei ole voimassa liikkeessä jos asiakas myy esineet KultaRahaksi® liikkeeseen.

Mikäli Asiakas ilmoittaa tyytymättömyyden kauppasummaan, tai jos KultaRahaksi® ei saata ostoa päätökseen riippumatta sen syystä, kauppa katsotaan peruuntuneeksi ja omistusoikeus Esineeseen/Esineisiin siirtyneeksi takaisin Asiakkaalle, kun Asiakas on lunastanut postiennakon ja maksanut KultaRahaksi®:n maksaman kauppahinnan takaisin postiennakon yhteydessä. Postiennakko lähetetään Asiakkaan osoitteeseen, jossa hän on väestörekisteritietojen mukaan kirjoilla.

KultaRahaksi®:lla on oikeus velkoa postiennakolla palauttamansa Esineiden yhteydessä se summa, jonka se on Esineestä tai Esineistä maksanut jo Asiakkaalle.

Mikäli Asiakas ei nouda postiennakkoa, säilytetään Esineitä KultaRahaksi® hallussa kolmekymmentä (30) päivää lähetyksen palautumisesta lukien. Asiakkaan vaatiessa itselleen jo kertaalleen KultaRahaksi®:lle palautettua esinettä tulee Asiakkaan suorittaa säilytyksestä lisämaksu KultaRahaksi™:lle ennen esineen luovutusta tai palautusta. Noutamatta jääneistä lähetyksistä perittävän lisämaksun suuruus on 25 euroa, jonka tulee muiden em. maksujen lisäksi olla maksettu ennen palautuksen tekemistä. Asiakkaan hallussaan pitämälleen suoritukselle Asiakas on lisäksi velvollinen maksamaan korkolain mukaista tuottokorkoa.

Omistus- ja käyttöoikeus Esineisiin jotka postiennakkolähetyksen jälkeen palautuvat KultaRahaksi®:lle siirtyy KultaRahaksi®:lle kokonaisuudessaan kun kolmeymmentä (30) päivää on kulunut siitä lukien kun Esineet saapuivat KultaRahaksi® haltuun. KultaRahaksi™:lla ei ole missään olosuhteissa vastuuta palautetuista lähetyksistä mikäli Esine tai Esineet vahingoittuvat tai häviävät määräajan jälkeen.

Kaupan peruuntuessa ja Esineiden ollessa lähetettynä Asiakkaalle, on Asiakkaalla vaaranvastuu Esineitä ja lähetystä mahdollisesti kohdanneesta vahingosta.

8. Kullattomien esineiden palautus asiakkaalle

Asiakkaalla on mahdollisuus saada takaisin Esineet joista ei ole maksettu korvausta 10 euron palautusmaksua vastaan. Mikäli Asiakas haluaa käyttää tätä oikeutta, tulee hänen rastittaa KultaSopimuksen kohta: ” Haluan takaisin Esineet ja esineiden osat joista ei ole maksettu korvausta 10 euron palautusmaksua vastaan”. Tässä tapauksessa asiakkaan kauppa jää voimaan niiden esineiden osalta joista on maksettu korvaus ja muut esineet palautetaan postitse asiakkaalle.

Mikäli asiakas KultaSopimuksessa® ilmoittaa haluavansa takaisin kaikki esineet ja esineiden osat joista ei ole maksettu korvausta 10 euron palautusmaksua vastaan, lähettää KultaRahaksi® esineet postiennakkolähetyksenä viikon kuluessa esineiden arvioinnista asiakkaalle. Esineitä joista ei makseta korvausta ovat mm. epäjalometallittomat korut, jalometallilla pinnoitetut korut, korukivet ja pienet timantit. Epäjalometallittomilla esineillä ja esineiden osilla ei tässä yhteydessä tarkoiteta niitä esineiden osia, joita KultaRahaksi®:lla ei ole mahdollisuutta irrottaa helposti osana arviointiprosessia. Näillä esineillä ei myöskään tarkoiteta niitä pakkauksia, pusseja tai rasioita, joissa asiakas on lähettänyt Esineensä arvioitavaksi.

9. Aitouden varmistaminen

KultaRahaksi®:lla on oikeus varmistaa esineen tai esineiden aitous, määrä sekä arvo. Varmistamisen tapahtuessa voidaan Esineelle tai Esineille suorittaa kemikaalisia ja teknisiä testejä. Varmistuksen tekee KultaRahaksi®:n asiantuntija.

KultaRahaksi® ei vastaa mahdollisista vahingoista eikä mahdollisesta heikkenemisestä, kulumisesta tai Esineen arvon alenemisesta, joita Esineeseen tai Esineisiin saattaa tulla aitoutta varmistaessa ja testejä suoritettaessa. Mikäli aitouden varmistaminen antaa KultaRahaksi®:lle syyn epäillä Esineen tai Esineiden aitoutta tai alkuperää voi KultaRahaksi® peruuttaa oston. Kaupan peruuntuessa Asiakkaalle ei makseta mitään suorituksia taikka hyvityksiä.

10. Henkilötiedot ja tietosuoja

KultaRahaksi® ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon sekä markkinointiin rekisteriselosteessa selostetuilla tavoilla. Tekemällä sopimuksen asiakas hyväksyy henkilötietojensa kuvatunlaisen käsittelyn ja antaa siihen suostumuksensa.

11. Viesti

Viesti, jonka KultaRahaksi® lähettää kirjeitse Asiakkaalle katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seitsemän (7) päivää sen jälkeen, kun kirje on lähetetty Asiakkaan kotiosoitteeseen. Viesti, jonka KultaRahaksi® lähettää tekstiviestillä Asiakkaalle, katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seuraavana päivänä lähettämisestä, mikäli tekstiviesti on lähetetty Asiakkaan matkapuhelinnumeroon, jonka Asiakas on antanut KultaRahaksi®:lle yhteydenpitoa varten. Asiakkaalle lähetetty sähköposti katsotaan niin ikään saapuneeksi Asiakkaalle viimeistään lähettämistä seuraavana päivänä.

12. Väärinkäyttö ja väärinkäytösten estäminen

KultaRahaksi® tekee rikosilmoituksen kaikista toteutuneista taikka yritetyistä väärinkäytöksistä sekä muista asiattomista toiminnoista. KultaRahaksi® voi rekisteröidä tietoja tarkoituksenmukaiseen rekisteriin väärinkäytöksien tai asiattoman toiminnan tapahtuessa taikka niiden estämiseksi ennakolta. KultaRahaksi®:llä on oikeus tehdä rikosilmoitus väärinkäytöstä, varastetun tavaran käsittelystä, petoksista sekä näiden yrityksestä.

KultaRahaksi®:llä on oikeus toimittaa toteutuneista ja peruuntuneista kaupoista tarvittava informaatio poliisiviranomaisille ja antaa poliisille pääsy KultaRahaksi®:n asiakasjärjestelmään. KultaRahaksi®:llä tulee käyttämään tätä oikeuttaan siinä laajuudessa kuin paikallinen poliisiviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Väärinkäytösten estämiseksi KultaRahaksi® voi dokumentoida sille toimitetut Esineet ja lähetysten avaamisen. Näitä tallenteita KultaRahaksi® käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla väärinkäytösten paljastamiseksi.

13. Tarkistussoitto

KultaRahaksi®:lla on oikeus tehdä tarkistussoitto Asiakkaalle vahvistaakseen Asiakkaan henkilöllisyyden ja/tai sen hinnan, jonka KultaRahaksi® tarjoaa vastaanottamistaan esineistä sekä vahvistaakseen annettujen tietojen oikeellisuuden. KultaRahaksi®:lla on myös oikeus nauhoittaa Asiakkaan kanssa käyty puhelinkeskustelu. Tarkistussoitto tapahtuu ainoastaan puhelinnumeroon, joka on ennalta annettu ja/tai jonka Asiakas omaa.

14. Ylivoimainen este

KultaRahaksi® ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on KultaRahaksi®:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota KultaRahaksi® ei kohtuudella voi välttää tai voittaa. KultaRahaksi® on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

15. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tämän sopimuksen mukaisessa kaupassa tai palvelussa havaitsemastaan virheestä taikka muusta laiminlyönnistä kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa virheen tai laiminlyönnin havaitsemista sekä samalla ilmoittamaan mahdolliset vaatimuksensa virheen tai laiminlyönnin johdosta.

16. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

KultaRahaksi®:n vastuu määräytyy pakottavan lainsäädännön mukaan. Asiakas on velvollinen näyttämään toteen aiheutuneen vahingon määrällisesti ja on velvollinen rajoittamaan kärsimänsä vahingon mahdollisimman pieneksi.
Asiakas vastaa KultaRahaksi®:lle niistä vahingoista ja kustannuksista, jotka Asiakas on sopimusehtojen vastaisella tai muulla huolimattomalla taikka vilpillisellä menettelyllään aiheuttanut.

17. Sovellettava laki, erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

KultaRahaksi®:n ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia.Sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erimielisyyksissä Asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun. Jos KultaRahaksi®:n ja asiakkaan välille syntyy erimielisyyttä, josta osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse sopuratkaisuun, voivat he halutessaan viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asia käsitellään tällöin Helsingin käräjäoikeudessa ja suomen kielellä, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

 

Rekisteriseloste